Procedura serwisowa

Procedura serwisowa

dla urządzeń Zelmer dystrybuowanych* przez Eurogama Sp. z o.o.

Urządzenia z BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o prosimy o kontakt pod numerem 801 005 500

*dystrybutora urządzenia znajdziesz na opakowaniu, na produkcie oraz w instrukcji obsługi.

 1. Okres gwarancji wynosi: 24 miesiące od daty sprzedaży dla klientów indywidualnych i 12 miesięcy od daty sprzedaży dla przedsiębiorców.
 2. W przypadku stwierdzenia usterki, klient może złożyć reklamację w miejscu zakupu. Jeżeli nie jest to możliwe, prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod nr tel. 22 824 44 93,
  22 824 44 94 lub za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]
 3. Warunkiem przyjęcia sprzętu do serwisu jest ważny dowód zakupu (paragon/ faktura VAT).
 4. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez Autoryzowany Serwis w możliwie jak najkrótszym terminie od 14 do 21 dni roboczych.
 5. Wysyłka produktu do serwisu odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej określonej przez Autoryzowany Serwis na koszt firmy Eurogama Sp. z o.o., po wcześniejszym zgłoszeniu usterki do serwisu centralnego i uzyskaniu numeru zgłoszenia serwisowego – nr RMA.
 6. Gwarancji nie podlegają:
  – Części podlegające naturalnemu zużyciu takie jak np. szczotki, worki, filtry, rury giętkie,
  – Odbarwienia lub ścieranie się zewnętrznej powłoki urządzenia, uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji (termiczne lub chemiczne)
 7. Produkt zwracany do serwisu musi posiadać pełną dokumentację, tzn. opis usterki, skan dowodu zakupu, dokładny adres zwrotny oraz nr tel. kontaktowego.
 8. Reklamowane produkty muszą spełniać ogólnie przyjęte normy higieny, w przeciwnym razie Autoryzowany Serwis ma prawo odmowy naprawy urządzenia.
 9. Paczki przesłane bez wcześniejszego zgłoszenia i nadanego nr RMA nie będą przyjmowane i zostaną odesłane na koszt nadawcy.
 10. Produkt powinien być odesłany w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu i odpowiednio zabezpieczony do transportu.
 11. Po otrzymaniu produktu i weryfikacji zasadności zgłoszenia przez Autoryzowany Serwis, produkt podlega naprawie lub wymianie na nową sztukę.
 12. W przypadku konieczności wymiany produktu na nowy, Klient Końcowy uzyskuje nową sztukę od Sprzedawcy lub Dystrybutora, a w przypadku braku możliwości wymiany sprzętu zwrot pieniędzy od Sprzedawcy. Dalsze rozliczenie powyższych operacji odbywa się drogą księgową pomiędzy firmą Eurogama Sp. z o.o.,a Dystrybutorem za pomocą odpowiednich dokumentów korygujących. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących dokumentów korygujących prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Księgowym firmy Eurogama Sp. z o.o.,pod nr tel. 22 824 44 93, 22 824 44 94 lub za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]
 13. Uszkodzenia mechaniczne towaru traktowane są jako uszkodzenia powstałe z winy użytkownika i nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
 14. W przypadku braku oryginalnego opakowania Firma Eurogama Sp. z o.o., nie odpowiada za szkody powstałe w transporcie.
 15. W przypadku uszkodzenia sprzętu w transporcie wymagany jest poprawnie spisany protokół szkody z przedstawicielem firmy spedycyjnej.
 16. Po upływie okresu gwarancji Autoryzowany Serwis może dokonać odpłatnej naprawy gwarancyjnej. Koszt naprawy jest ustalany indywidualnie w zależności od możliwości i skomplikowania naprawy. W celu sprawdzenia możliwości oraz kosztów naprawy prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod nr tel. 22 824 44 93, 22 824 44 94 lub za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]
 17. Autoryzowany Serwis prowadzi sprzedaż akcesoriów oraz części zamiennych w zależności od dostępności. W przypadku potrzeby zakupu prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod nr tel. 22 824 44 93, 22 824 44 94 lub za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] w celu sprawdzenia dostępności oraz kosztów.
 18. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących napraw prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod nr tel. 22 824 44 93, 22 824 44 94 lub za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]
 19. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową – wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia1964 r. – Kodeks cywilny, w tym z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji.

Dystrybutor: Eurogama Sp. Z o.o.
Al. Jerozolimskie 200/225
02-486 Warszawa
Tel: +48 228 244 493
+48 228 244 494
[email protected]
www.zelmer.pl