Recyklácia

Upozornenie na správnu likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)

  • Starý spotrebič odovzdajte v obchode, v ktorom si kupujete nový spotrebič rovnakého typu a určenia.
  • Svoje malé spotrebiče môžete odovzdať v supermarketoch (s predajnou plochou >400m2), v ktorých sa predávajú spotrebiče, a nemusíte obratom kúpiť nový.
  • Odpad zo svojich elektrických a elektronických zariadení odovzdajte na mieste dodania.
  • Zariadenie určené na likvidáciu odovzdajte na zbernom mieste. Najbližšie miesto nájdete na webových stránkach svojich miestnych úradov alebo na úradných tabuliach.
  • Spotrebič môžete odovzdať v servisnom centre. Ak sa oprava spotrebiča nedá zrealizovať z technických dôvodov alebo kvôli nákladom, servisné centrum je povinné spotrebič prijať.

 

Symbol zariadenia určeného na selektívny zber odpadu

Symbol prečiarknutej odpadkovej nádoby na spotrebiči, jeho obale alebo v priložených dokumentoch znamená, že tento produkt sa nesmie likvidovať s ostatným domácim odpadom.  Používateľ spotrebiča je povinný odovzdať odpadový spotrebič na určenom zbernom mieste pre náležitú recykláciu. Tento symbol tiež znamená, že marketing tohto spotrebiča sa začal po 13. auguste 2005.

POZNÁMKA:

Tento spotrebič nelikvidujte spolu s ostatným domácim odpadom!

Môže vám byť udelená pokuta za porušovanie predpisov.

Správna likvidácia odpadových spotrebičov pomáha predchádzať možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.

Taktiež chráni prírodné zdroje planéty recykláciou materiálov získaných z odpadového spotrebiča.